Náš e-shop je tu pre vás

Obchodné podmienky

OPUS SK Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti OPUS SK s.r.o - maloobchod

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.   Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.250/2007 Z.z., 108/2007 Z.z.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb, všetko v znení noviel.

 

OPUS SK s.r.o., so sídlom Šarovce 150, 93552 Šarovce,  IČO: 52473511

kontaktné údaje: Šarovce 150, 93552

e-mail: info@ardin.sk

telefón: + 421 908 203 294

www: https://www.ardin.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

2.   Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.ardin.sk (ďalej len „internetový obchod“).

3.   Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4.   Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

1.   Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti na čas, počas ktorého sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.   Všetka prezentácia tovaru, ktorá je umiestnená v katalógu internetového obchodu, je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu vzhľadom na tento tovar.

3.   V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4.   Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, pokiaľ sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.   Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.   Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

·     prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pokiaľ sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,

·     vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.   Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4.   Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ NÁKUP Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5.   Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručený na e-mailovú adresu kupujúceho.

6.   V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7.   Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo +421 908 203 294 alebo písomne na e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8.   V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV.

ZÁKAZNÍCKY ÚČET

1.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2.   Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.   Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.   Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vychádzajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.   Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, po prípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

1.   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

·     bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK0211000000002943073394 vedený v Tatra banka a.s.

·     bezhotovostne platobnou kartou

·     dobierkou v hotovosti pri odovzdávaní tovaru,

2.   Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.   V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dátumu uvedeného v podkladoch pre platbu.

4.   V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5.   V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

6.   Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7.   Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

8.   Tovar je kupujúcemu dodaný:

·     na adresu určenú kupujúcim objednávke

·     prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil

·     osobným odberom v prevádzke predávajúceho

9.   Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

10.  Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11.  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13.  Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

14.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.   Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.   Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

·     odo dňa prevzatia tovaru,

·     odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

·     odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3.   Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

·     o poskytovaní služieb, ak tie boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

·     o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od                zmluvy,

·     o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

·     o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

·     o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

·     o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

·     o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

·     o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

·     o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie                od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

·     v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

4.   Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote určenej na odstúpenie od zmluvy.

5.   Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6.   Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

7.   Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté finančné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.   Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9.   Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10.  Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VII.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

1.   Predávajúci voči kupujúcemu zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci voči kupujúcemu zodpovedá najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

·      má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na                   charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

·      že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

·      tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

·      že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

·      že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.   Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3.   V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

·      výmenu za nový tovar,

·      opravu tovaru,

·      primeranú zľavu z kúpnej ceny,

·      odstúpiť od zmluvy.

4.   Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

·      ak má tovar podstatnú vadu,

·      ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

·      pri väčšom počte vád tovaru.

5.   Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.   Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

7.   Predávajúci písomne ??informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

8.   Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9.   V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10.  Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

11.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

12.  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII.

DORUČOVANIE

1.   Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2.   Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1.   Spracovávame osobné údaje nutné pre vybavenie, správu a evidenciu objednávok. Osobnými údajmi sa rozumie meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail.

2.   Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávania osobných údajov

1.   Uchovávame osobné údaje len kým nás nepožiadate o ich vymazanie, maximálne však po dobu 15 rokov od udelenia vášho súhlasu.

2.   Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Vaše osobné údaje vymažeme, ak si nebudete priať ich uchovanie v našej zabezpečenej databáze.

 

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou spolupracujúcich partnerov na základe podpísanej partnerskej zmluvy. Konkrétne sa jedná o prepravnej spoločnosti pre zabezpečenie doručenie objednaného tovaru.

Osobné údaje neposkytujeme do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva kupujúceho / spotrebiteľa na ochranu osobných údajov

 

1.   Za podmienok stanovených v GDPR máte

·    právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

·    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

·    právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, nie je zákonom ustanovené inak.

·    právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

·    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

·    Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adrese OPUS SK s.r.o., Šarovce 150, 93552 Šarovce alebo elektronicky na e-mail správcu gdpr@ardin.sk, pokiaľ nie je zákonom ustanovené inak.

2.   Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SK– Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.   Prehlasujeme, že sme prijali všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

2.   Dlhodobo máme rovnako prísne technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3.   Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup iba nami poverené osoby.

X.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1.   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava , IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2.   Európske spotrebiteľské centrum Slovensko, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3.   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 O ochrane spotrebiteľa.

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.   Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

3.   Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

4.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

5.   Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6.   Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2019

 

VZOROVÝ FORMULÁR

PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom)).

Adresát

OPUS SK s.r.o., Šarovce 150, 93552 Šarovce

IČ: 52473511

e-mail: obchod@ardin.sk

telefón: 0908 203 294

www: https://www.ardin.sk           

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

 

Dátum objednania

Číslo objednávky:

Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom

a budú vrátené späť prevodom na účet: ……………………...….

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

E-mail:

Telefón:

V…………….. Dňa………………………………..

 

                                      (podpis)

 

______________________________________

 

            Meno a priezvisko spotrebiteľa

 • Telefon
  0908 203 294
 • Doprava zadarmo

  Doprava na vybrané produkty zadarmo

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Dodávame produkty
  priamo od výrobcov

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.